Akontace

Je částečná platba kupní ceny, kterou zaplatíte předem prodejci v případě poskytnutí účelového úvěru. Může být uváděna v procentech z celkové kupní ceny pořizované věci. např. při nákupu na splátky jde o částku, kterou zaplatíte přímo při nákupu. Zbytek pak splácíte.

Aktivace karty

Je proces, jímž vám zpřístupníme služby, které karta nabízí. Aktivace našich karet je zdarma a probíhá prostřednictvím zabezpečených webových stránek nebo telefonicky na našem aktivačním čísle. Před samotným použitím karty je potřeba kartu podepsat na zadní straně do podpisového proužku.

Amortizace

Je umořování dluhu v pravidelných splátkách.

Anuitní způsob splácení

Je splácení pravidelnými splátkami, které se po celou dobu splácení nemění. Každá anuitní splátka v sobě zahrnuje odpovídající část jistiny (úmor) a úrok.

ATM

Je zkratka pro peněžní výdajový automat (bankomat) na výplatu hotovosti prostřednictvím platební karty, případně bezkontaktně pomocí karty registrované v mobilním zařízení.

Bezhotovostní platba

Je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím platební karty na terminálu u obchodníka, převod finančních prostředků pomocí internetového bankovnictví (jednorázový příkaz k úhradě nebo trvalý příkaz nastavený pro měsíční splátky), platba kartou na internetu apod.

Bezúčelový (neúčelový) úvěr

Je druh úvěru, který můžete využít k libovolnému účelu, nečerpáte jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb. Jedná se například o hotovostní úvěr.

Bezúročné období

Je časové rozmezí, ve kterém můžete vrátit vypůjčené peníze bez jakýchkoliv úroků.

Blokace karty

Je proces, kterým dojde k znemožnění používání platební karty. Blokací karty se zabraňuje zejména jejímu zneužití poté, co kartu ztratíte, nebo vám ji někdo odcizil či zneužil.

Bonita

Je schopnost dostát svým finančním závazkům.

BRKI

Je zkratka pro Bankovní registr klientských informací, který shromažďuje data o platební historii klientů bank s aktivním či nedávno splaceným úvěrem. Databáze napomáhá rychlejšímu posouzení vaší bonity v případě, že si žádáte o úvěr.

Čerpání úvěru

Je okamžik, kdy vám poskytneme finanční prostředky. Například výběr z bankomatu, platba kartou v obchodě, převod peněz z úvěrového účtu na běžný bankovní apod.

Datum splatnosti

Je den, kdy by měla být splátka připsána na náš účet.

Disponibilní zůstatek

Je objem finančních prostředků, které máte aktuálně k dispozici na úvěrovém účtu pro čerpání revolvingového úvěru. Je to úvěrový rámec snížený o částku již uskutečněných čerpání.

Dluh

Je povinnost určité osoby (dlužníka) plnit závazek (např. zaplatit) jiné osobě (věřiteli).

Dlužník

Je (mimo jiné) fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna vrátit úvěr (tedy jistinu) a zaplatit úroky a případné další poplatky.

Doba trvání úvěru

Vyjadřuje sjednanou dobu, po kterou budete úvěr splácet. Tento parametr úvěru je zakotven v úvěrové smlouvě.

Doklad totožnosti

Je nutný k vaší identifikaci. Občan České republiky vždy předkládá platný občanský průkaz, případně druhý doklad totožnosti. Akceptujeme řidičský průkaz nebo cestovní pas, rodný list či zbrojní průkaz. U cizinců je potřeba povolení k pobytu na území ČR.

Doplňkové služby

Jsou nepovinné služby, které si můžete za poplatek sjednat ke svému úvěru.

Držitel karty

Je majitel karty, který je jako jediný oprávněný kartu používat.

Embosovaná karta

Je platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty, její číslo a platnost.

Inkaso

Je pokyn k provedení platby z běžného bankovního účtu. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby (např. pravidelné měsíční splátky úvěru apod.).

Jistina

Je objem prostředků, které jste si od nás půjčili. Nesplacenou jistinou je zbývající částka úvěru bez budoucích úroků, kterou jste nám ještě neuhradili.

Kreditní karta

Je platební karta, jejímž prostřednictvím je možné opakovaně čerpat revolvingový úvěr, vybírat hotovost z bankomatu apod. Každá transakce kartou znamená čerpání našeho úvěru.

Mimořádná splátka

Je platba nad rámec pravidelných splátek. Mimořádnou splátkou se sníží nesplacená dlužná částka, zkrátí doba splácení, či dokonce dluh rovnou zanikne v důsledku doplacení úvěru.

Nezajištěný úvěr

Je úvěr, který není zajištěn zástavním právem, ručením, zajišťovacím převodem práva ani jiným způsobem.

NRKI

Je zkratka pro Nebankovní registr klientských informací, který shromažďuje data o úvěrech klientů nebankovních společností poskytujících tyto finanční služby. Registr napomáhá rychlejšímu ověřování vaší bonity.

Oddlužení/Insolvence

Je krajní způsob řešení finanční situace, pokud máte více věřitelů a peněžité závazky, které nejste schopen splácet. Podmínky oddlužení upravuje insolvenční zákon.

Ověřený mobil

Je telefonní číslo vašeho mobilu, na který jsou odesílány SMS zprávy s ověřovacími kódy pro potvrzení operací ve Správci financí či mobilní aplikaci.

p.a.

Je zkratka z lat. per annum, což znamená roční, za rok — u úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok.

p.m.

Je zkratka z lat. per mensem, což znamená měsíční, za měsíc — u úvěru značí měsíční úrokovou sazbu.

PIN

Je zkratka pro personal identification number, tedy osobní identifikační číslo, které je ochranným prvkem například platebních karet. Používá se zpravidla u výběru hotovosti z bankomatu a při platbě kartou u obchodníka.

Platební karta

Je obecné označení pro platební nástroj — kartu. Platební kartou je tak karta debetní, kreditní, úvěrová atd.

Platební schopnost

Je vaše schopnost hradit řádně a včas závazky vůči nám.

Pohledávka

Je právo věřitele na určité plnění ze strany dlužníka.

Pojistná událost

Je nahodilá událost, s níž je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné krytí (plnění)

Je smluvně sjednaná částka, kterou pojišťovna vyplatí, pokud dojde k pojistné události.

Pojištění

Je vztah, při němž na sebe pojišťovna přebírá závazek, že pojištěnému nebo třetí osobě nahradí újmu, která jim vznikne za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Tento závazek se realizuje za úplatu — pojistné.

Poplatek

Je peněžní částka, kterou jste povinni platit za poskytování určité služby (např. poplatek za výběr z bankomatu, vedení účtu apod.).

Předčasné splacení

Je možnost poskytnutý úvěr kdykoli zcela nebo zčásti (prostřednictvím mimořádné splátky) splatit. Při předčasném splacení úvěru platíte jen úroky, které vznikly do chvíle předčasného splacení. Pokud jste podnikatel, budeme vám u úvěru na auto dále účtovat poplatek za předčasné splacení.

Příkaz k úhradě

Je způsob bezhotovostního převodu finančních prostředků, kterým majitel bankovního účtu požaduje po bance provedení určité platby z jeho účtu na účet jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

Revolvingový úvěr

Je úvěr, který umožňuje opakovaně čerpat finanční prostředky až do výše sjednaného úvěrového rámce. K tomuto typu úvěru je zpravidla vydávána kreditní karta.

RPSN

Je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů na úvěr, kterou se rozumí celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci vám porovnat různé nabídky úvěrů.

Sazebník

Je ceníkem našich služeb. Obsahuje přehled všech poplatků a odměn, které jsou spojeny s úvěrem.

Smluvní pokuta

Je dohodnutá peněžní sankce vyplývající ze smluvního ujednání, kterou platí smluvní strana, jež porušila svoji povinnost zajištěnou smluvní pokutou, druhé smluvní straně.

SOLUS

Je zájmové sdružení právnických osob provozující registry klientských informací, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. SOLUS spravuje databázi neplatičů členských společností. My jsme zakládajícím členem.

Splátka

Je peněžní částka, kterou nám hradíte, a splácíte tak poskytnutý úvěr. Ve splátkách je zejména zahrnuta odpovídající část jistiny, úroky a případně další poplatky za dobrovolně sjednané doplňkové služby k úvěru nebo pojištění, pokud bylo sjednáno.

Splátkový kalendář

Je plán, ve kterém je přesně stanoveno, v jakém termínu a jakou částku nám budete splácet.

Splatnost

Je předem sjednaný okamžik, do něhož jste se zavázal splatit úvěr, respektive jednotlivé splátky úvěru.

Transakce

Je uskutečnění jakékoli platby na úvěrovém účtu, např. výběr peněžních prostředků z účtu, převod peněžních prostředků na nebo z účtu, platba kartou, zaplacení splátky úvěru.

Trvalý příkaz

Slouží k úhradě opakujících se plateb pevně stanovených částek v pevném termínu z běžného bankovního účtu plátce na stále stejný účet příjemce.

Účelový úvěr

Je druh úvěru, který můžete využít pouze pro financování předem stanoveného konkrétního zboží nebo služeb nebo ke splacení dluhů vůči vašim věřitelům (konsolidace).

Úmor

Je splátka jistiny dluhu, tedy část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky.

Upomínka

Je výzva, abyste uhradili splátku či jinou dlužnou částku, kterou jsme od vás neobdrželi ve stanoveném termínu.

Úrok

Je peněžitá odměna, kterou nám platíte za půjčení peněz. Výše úroku je závislá na výši jistiny (výši poskytnutého objemu peněz, tj. úvěru), na výši úrokové sazby a na době trvání úvěru.

Úroková sazba

Určuje cenu půjčených peněz (úrok). Obvykle je vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této sazby souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny, a často také s částkou.

Úvěr

Je poskytnutí peněz za úrok, tj. půjčíme vám peníze (poskytneme úvěr) s tím, že po určité době vrátíte peníze zpět (jednorázově nebo v pravidelných splátkách). Jako odměnu za poskytnutí peněz nám platíte úrok.

Úvěrová smlouva

Je písemná smlouva mezi námi a vámi. Na jejím základě se zavazujeme vám poskytnout peněžní prostředky do určité částky; vy se zavazujete poskytnuté peníze vrátit a zaplatit úroky.

Úvěrové podmínky

Zakotvují další naše a vaše práva a povinnosti týkající se úvěru. Jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy uzavírané mezi námi a vámi.

Úvěrový rámec

Je maximální objem úvěru, který můžete čerpat na základě smlouvy o revolvingovém úvěru. Výši úvěrového rámce lze v průběhu trvání úvěrové smlouvy změnit — zvýšit nebo snížit.

Variabilní symbol

Je číselný údaj sloužící k identifikaci platby.

Věřitel

Je fyzická nebo právnická osoba poskytující úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo osoba, která má pohledávku vůči dlužníkovi.

Výpis z úvěrového účtu

Je doklad, který dostáváte pravidelně každý měsíc, jakmile začnete čerpat revolvingový úvěr. Na výpise je uvedena výše měsíční splátky, počáteční stav účtu, pohyby v měsíci, disponibilní zůstatek atd.

Výše úvěru

Je částka, kterou jste si od nás půjčili.

Zesplatnění

Je naše právo požadovat jednorázové vrácení nesplacené dlužné částky, ke kterému vás vyzveme v případě, že přestanete splácet nebo porušíte povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy, které vůči nám máte.