Pravidla soutěží na sociálních sítích
Soutěže > Pravidla soutěží > Pravidla soutěží na sociálních sítích

Pravidla soutěží na sociálních sítích

21. 6. 2021

Chcete se zúčastnit některé z našich soutěží? Skvěle! Každá naše soutěž se ale opírá o pravidla, se kterými je dobré se seznámit. Jedině tak můžeme zajistit, že každá soutěž bude férová, jasná a transparentní. 

Souteze na sitich

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem, organizátorem a technickým správcem soutěže je společnost Home Credit a.s., IČO 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, Brno, kontakt: info@homecredit.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 3. Tato obecná pravidla soutěží upravují základní požadavky na účast v soutěžích pořádaných prostřednictvím facebookové (https://www.facebook.com/homecreditcz) a/nebo instagramové (https://www.instagram.com/homecreditcz/) stránky Home Credit. Pravidla jednotlivých konkrétních soutěží budou vždy specifikována v oznámení příslušné soutěže.
 4. Do soutěže je zařazen každý účastník, který splňuje podmínky uvedené v těchto obecných pravidlech soutěží a zašle prostřednictvím komentáře u oznámení konkrétní soutěže na Facebooku a/nebo Instagramu odpověď na soutěžní otázku, správnou odpověď na soutěžní otázku či tip v případě tipovací soutěže. Každý účastník se může zúčastnit konkrétní soutěže pouze jednou a v případě vložení více komentářů se počítá se komentář vložený jako první.
 5. Pořadatel není povinen uchovávat dotazy účastníků uvedené v prostoru určeném pro odpověď na soutěžní otázku a nemá povinnost na tyto dotazy odpovídat.
 6. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (dále jen „Facebook“ a/nebo „Instagram“), a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány pořadateli (na adresu uvedenou v odst. 1 tohoto článku pravidel soutěže, na e-mail info@homecredit.cz nebo na tel. č. 542 100 100), nikoliv Facebooku či Instagramu.

II. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení konkrétní soutěže.
 2. Způsob určení výherců:
  1. Správná odpověď na soutěžní otázku: Ze všech správných odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v době trvání dané soutěže, vybere pořadatel výherce náhodným losováním v pořadí od posledního místa po první. Losování proběhne pomocí tzv. náhodného kola (https://wheelofnames.com/#) kam bude nahrán seznam názvů facebookových a/nebo instagramových profilů účastníků a výherci budou náhodně vybráni. Z průběhu losování bude pořízen videozáznam, z nějž budou patrné názvy facebookových a/nebo instagramových profilů účastníků náhodně vybrané tímto způsobem.
  2. Nejpřesnější tip: Ze všech tipů, které byly účastníky vloženy jako komentáře v době trvání soutěže, určí pořadatel výherce v pořadí podle toho, který tip je ke správné odpovědi na tipovací otázku nejblíže. V případě stejně vzdáleného tipu se lépe umístí komentář, který byl vložen dříve.
  3. Odpověď na soutěžní otázku: Ze všech odpovědí na soutěžní otázku, které byly účastníky vloženy jako komentáře v době trvání dané soutěže, vybere pořadatel výherce náhodným losováním v pořadí od posledního místa po první. Losování proběhne pomocí tzv. náhodného kola (https://wheelofnames.com/#), kam bude nahrán seznam názvů facebookových a/nebo instagramových profilů účastníků a výherci budou náhodně vybráni. Z průběhu losování bude pořízen videozáznam, z nějž budou patrné názvy facebookových a/nebo instagramových profilů účastníků náhodně vybrané tímto způsobem.
  4. Z určení výherců bude vždy vyhotoven protokol, který potvrdí dva zaměstnanci pořadatele.

III. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet budou určeny vždy v oznámení konkrétní soutěže.
 2. Výherci budou informováni o výhře na facebookové a/nebo instagramové stránce Home Credit.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle pořadatele uvedeném v čl. I odst. 1 těchto pravidel, nebo budou zaslány poštou na poštovní adresu v České republice, kterou výherce sdělí pořadateli, případně na e-mail, který výherce sdělí pořadateli, pokud to povaha výhry umožňuje. V případě, že si výherce nepřevezme výhru v sídle pořadatele nebo dojde k vrácení zásilky zaslané výherci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, výhra v soutěži propadá bez jakékoli náhrady.
 4. V případě, že výhry zajišťuje pořadatel nebo hodnota výhry přesahuje limit pro osvobození od daně z příjmu, zavazují se výherci potvrdit převzetí výhry. Protokol o předání a převzetí výhry zašle pořadatel výhercům ve formátu PDF prostřednictvím zprávy na Facebooku nebo Instagramu (popřípadě emailem) po odeslání výhry. Výherci tento protokol vytisknou, potvrdí svým podpisem, vyfotí/nascanují podepsaný dokument a zašlou pořadateli zpět na zprávou na Facebooku nebo Instagramu nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby pořadatele, která bude výherci sdělena.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku bere na vědomí, že pořadatel v pozici správce bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu názvu a fotografie facebookového a/nebo instagramového profilu a vložené odpovědi na soutěžní otázku, za účelem vyhodnocení soutěže. V případě výhry bude výherce zveřejněn na facebookové a/nebo instagramové stránce Home Credit. Vlastník výherního profilu bude kontaktován pro realizaci výhry za účelem doplnění osobních údajů potřebných pro doručení výhry, např. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Soutěžní otázky spolu s komentáři budou uchovány na facebookové a/nebo instagramové stránce pořadatele po dobu tří let. Osobní údaje získané pro doručení výhry budou zpracovávány nejdéle po dobu jednoho roku od zaslání výhry. S ohledem na výše uvedené není možná účast účastníka v soutěži bez současného zpracování jeho osobních údajů.
 2. Pořadatel tímto informuje účastníka o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu účastníka požadovat od pořadatele vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že pořadatel vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právu požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu (zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo účastníka podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále pořadatel účastníka informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo namítat proti zpracování.
 3. Osobní údaje, které účastník poskytne pořadateli, musí být pravdivé a v případě jejich změny je účastník povinen o jejich změně bezodkladně informovat pořadatele.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži projevuje účastník souhlas s obecnými pravidly soutěží a s podmínkami uvedenými v oznámení konkrétní soutěže a zavazuje se všechna tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Nárok na výhru má pouze účastník, který splní všechny podmínky uvedené v těchto obecných pravidlech soutěží a v oznámení konkrétní soutěže.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky než stanovené těmito obecnými pravidly soutěží a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v obecných pravidlech soutěží a podmínkách uvedených v oznámení konkrétní soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry.
 3. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky ani za jakoukoli změnu přenášených informací.
 4. Účastníkům soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení výhry z důvodů spočívajících na straně účastníka.
 6. Výhry jsou stanoveny včetně případné daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Výhru v soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je stanovena.
 7. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, tedy i výhrách v soutěži.
 8. Soutěže dle těchto pravidel nejsou hazardními hrami ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace těchto soutěží není provozováním hazardních her ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na tyto soutěže nevztahují.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit obecná pravidla soutěží i podmínky uvedené v oznámení konkrétní soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena zveřejněním prostřednictvím facebookové (https://www.facebook.com/homecreditcz) a/nebo instagramové (https://www.instagram.com/homecreditcz/) stránky Home Credit. Změna obecných pravidel soutěží nebo změna podmínek v oznámení konkrétní soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny.
 10. Tato obecná pravidla soutěží budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách Home Credit (https://www.homecredit.cz/blog/souteze/pravidla).

V Brně dne 16. 4. 2024

Autor: Vojtěch Mach
Zobrazit aktuální soutěže
Sdílet na sociálních sítích
Facebook LinkedIn
Odstran fb
Předchozí článek

Kratší pracovní doba? Udělá vás šťastnějšími, tvrdí vědci

Rady a návody > Kariéra
Shutterstock 406600138 low
Následující článek

Nový trend půjčování lidé lidem. Víme, jak na to

Rady a návody > Finance