Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

 

Informace o finančním arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé mají možnost řešit spory z úvěrové smlouvy mimosoudně před finančním arbitrem, IČO: 72346522, se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
Orgán dohledu
Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je Česká národní banka, IČO: 481 36 450, se sdílem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
Důsledky nedodržení závazků
V případě prodlení nebo jiného neplnění povinností z úvěrové smlouvy jsme oprávněni po vás požadovat smluvní pokuty a jiné sankce vyplývající z úvěrové smlouvy a úvěrových podmínek.
Neposkytujeme radu podle ustanovení §85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.