Home Credit | Pro lepší příběhy

Reklamační řád

Obecná část

Tento reklamační řád upravuje problematiku vyřizování stížností, reklamací a ostatních podání (dále jen „podání“) klientů společnosti Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen „Společnost“), a osob, které se z jakéhokoli důvodu jejím klientem nestaly (dále jen „klient“ či „klienti“), zejména stanoví standardizovaný postup při jejich vyřizování.

Oprávněnost podání a zvláštní režim vyřizování některých podání

 • Podání je oprávněn učinit každý klient, pokud se domnívá, že se Společnost vůči němu dopustila porušení jakékoli své zákonné nebo smluvně stanovené povinnosti, jiného deklarovaného závazku (např. „zásady Home Creditu“), že jednání zaměstnance Společnosti nebo jejího obchodního partnera nebylo vhodné nebo přiměřené situaci, nebo v případě, že upozorňuje na nedostatky v činnosti Společnosti, možnost zlepšení její činnosti či zkvalitnění poskytovaných služeb.
 • Jestliže zaměstnanec Společnosti jedná při vyřizování podání učiněného za klienta s osobou odlišnou od klienta, je povinen požadovat hodnověrné prokázání oprávnění k zastupování klienta (např. předložením kopie plné moci k zastupování).
 • Na některá podání se přednostně vztahuje speciální režim, přičemž tento reklamační řád řeší jen problematiku, která není upravena v tomto speciálním režimu. Těmito podáními jsou zejména podání týkající se transakcí provedených prostřednictvím platební karty vydané klientovi na základě smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru; jejich vyřizování se řídí přednostně smlouvou o platebních službách, která byla mezi klientem a Společností uzavřena v souvislosti se smlouvou o poskytnutí revolvingového úvěru.
 • Některá podání nepodléhají režimu vyřizování dle tohoto reklamačního řádu. Jsou jimi zejména podání týkající se problematiky pojistného plnění na základě pojištění sjednaného Společností s pojišťovnou ve prospěch klienta jakožto pojištěného, jež klient uplatňuje přímo u pojišťovny, či podání týkající se účasti klienta v programu Premia či v jiném věrnostním programu Společnosti, která klient dle konkrétního předmětu podání uplatňuje přímo u obchodního partnera Společnosti.
 • Za oprávněná podání se považují případy, v nichž se Společnost vůči klientovi dopustila porušení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních povinností, jiných deklarovaných závazků (např. „Zásady Home Creditu“), jakož i případy, v nichž jednání zaměstnance Společnosti nebo jejího obchodního partnera nebylo vhodné nebo přiměřené situaci. Oprávněné podání zakládá nárok klienta na zjednání nápravy, náhradní plnění, případně též na náhradu způsobené újmy.
 • O oprávněnosti podání a o konkrétním způsobu jeho vyřízení rozhodne Společnost.

Způsob podání

 • Podání lze uskutečnit v listinné podobě, telefonicky či e-mailem.
 • Adresátem podání je Společnost. Podání je třeba doručit Společnosti takto:
  • listinné podání - na adresu sídla Společnosti (Nové sady 996/25, 602 00 Brno),
  • telefonické podání - na telefonní číslo 542 100 100,
  • e-mailové podání - na e-mailovou adresu info@homecredit.cz či ombudsman@homecredit.cz.
 • U jinak doručených podání (doručená na případné ostatní adresy Společnosti, na další telefonní či faxová čísla Společnosti nebo jejích zaměstnanců, nebo na další e-mailové adresy Společnosti nebo jejích zaměstnanců) nemůže Společnost garantovat dodržení lhůt a postupů stanovených pro vyřízení podání, přesto však k zachování lhůt a postupů pro vyřízení vynaloží přiměřené úsilí.
 • Za doručené nelze považovat podání doručené na soukromé telefonní či faxové číslo, soukromou adresu nebo soukromou e-mailovou adresu zaměstnance Společnosti.

Náležitosti podání

Podání musí být dostatečně určité pro to, aby bylo možné se jím zabývat. Podání musí obsahovat:

 • identifikaci klienta, respektive jeho zástupce - jméno a příjmení, název nebo obchodní firma, adresa bydliště či sídla,
 • předmět podání – čeho se podání týká, co je Společnosti vytýkáno, apod. (včetně čísla smlouvy uzavřené mezi klientem a Společností, pokud taková smlouva byla uzavřena).

Podání by dále mělo obsahovat doplňující údaje:

 • další identifikační a kontaktní údaje klienta, respektive jeho zástupce – např. datum narození (rodné číslo) klienta, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mail,
 • časové údaje – datum podání, data, při nichž došlo nebo mělo dojít k událostem, jež jsou předmětem podání,
 • údaje o osobách – jména a příjmení či jiné indicie k určení všech osob jednajících v předmětu podání jménem, respektive v zastoupení Společnosti i klienta,
 • další významné skutečnosti – všechny ostatní relevantní skutečnosti a okolnosti týkající se předmětu podání.

 • Společnost se může zabývat i částečně neurčitým podáním (anonymním nebo bez specifikace předmětu), ale pouze tehdy, pokud to považuje za účelné a vhodné.

Lhůty pro uplatnění podání

 • Podání je třeba uplatnit pokud možno co nejdříve poté, co nastala či měla nastat skutečnost, která je předmětem podání. Doporučená maximální lhůta pro uplatnění podání je 6 měsíců od okamžiku, kdy došlo či mělo dojít k vytýkané skutečnosti. Společnost ovšem vyvine odpovídající snahu k vyřízení i později uplatněných podání, a to v závislosti na podobě a stavu aktuálně dostupných informací, materiálů a podkladů vztahujících se k předmětu podání.
 • V případech podání týkajících se platebních transakcí včetně realizace splátek úvěrů klientů prostřednictvím prodejní sítě společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO 26493993 (dále jen „SAZKA“), je třeba podání uplatnit nejpozději do 13 měsíců ode dne provedení transakce prostřednictvím platební karty nebo ode dne, kdy byla klientem provedena úhrada splátky poskytnutého úvěru prostřednictvím prodejní sítě SAZKA.

Lhůty pro vyřízení podání

 • O oprávněnosti podání a jeho vyřízení (včetně realizace přijatého rozhodnutí) rozhodne Společnost v co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dnů od přijetí podání. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro opravu či doplnění podání klientem či osobou, která za klienta podání učinila. Jedná-li se o složitý případ vyžadující podrobnější šetření, součinnost ostatních organizačních útvarů Společnosti nebo třetích osob, rozhodne Společnost nejpozději do 60 dnů od přijetí podání. O prodloužení lhůty však musí být klient či osoba, která za klienta podání učinila, informována do 15 dnů od obdržení podání.
 • Ve výjimečných případech (např. probíhající trestní řízení vztahující se k předmětu podání) počíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení podání ode dne, kdy Společnost obdrží všechny podklady nezbytné k tomu, aby podání bylo vyřízeno na základě veškerých relevantních informací (např. pravomocný rozsudek). O této skutečnosti však musí být klient či osoba, která za klienta podání učinila, informována do 15 dnů ode dne, kdy Společnost konstatuje, že se jedná o výjimečný případ.

Práva a povinnosti klienta

 • Klient má právo být vyrozuměn o oprávněnosti či neoprávněnosti podání, jakož i o jeho vyřízení a o způsobu tohoto vyřízení.
 • Klient je povinen uplatňovat podání v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Klient je povinen poskytnout Společnosti součinnost nezbytnou k vyřízení podání, zejména ji včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro posouzení podání a poskytnout jí podklady potřebné pro jeho vyřízení. Za tímto účelem může být klientovi doručena výzva k doplnění podání.

Vyřízení podání

 • Společnost rozhodne nejprve o přípustnosti podání (zejména určitost), a poté rozhodne o předmětu podání (oprávněnost/neoprávněnost, způsob vyřízení). Společnost sdělí písemně klientovi nebo osobě, která za klienta podání učinila, své stanovisko ve lhůtě stanovené pro vyřízení podání.

Zkrácené vyřízení podání

 • V případě, že zaměstnanec organizačního útvaru Společnosti příslušného k vyřízení podání, respektive ombudsman klientů přijme ústní podání, toto shledá jako oprávněné a je schopen jej neprodleně a úplně vyřešit k plné spokojenosti klienta, učiní tak. Tento postup není možné použít v případě, že ústní podání je sice shledáno jako oprávněné, avšak zaměstnanec Společnosti (tedy i ombudsman klientů) není schopen jej neprodleně a úplně vyřešit k plné spokojenosti klienta, nebo pokud zaměstnanec shledá podání jako neoprávněné či má o jeho oprávněnosti pochybnosti. Postup zkráceného vyřízení podání nelze užít také v případech, kdy klient nebo osoba, která za klienta podání učinila, vyžaduje písemnou odpověď na podání, nebo pokud Společnosti či klientovi vznikla či hrozí hmotná škoda nebo hrozí-li Společnosti jiné operační riziko.
 • Zkrácené vyřízení podání se uplatní i v případě reklamace transakce realizované platební kartou, a to i tehdy, když je reklamovaná transakce obchodníkem nebo bankou obchodníka oprávněně zamítnuta. S takovýmto ukončením reklamace nemusí klient souhlasit a může proti němu podat odvolání.

Ostatní možnosti obrany klienta

 • Uskutečnění podání dle tohoto reklamačního řádu nebrání klientovi v možnosti obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný státní či jiný orgán vykonávající dozor či rozhodovací činnost v dané oblasti (např. Česká obchodní inspekce, Česká národní banka, finanční arbitr, Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo v možnosti uplatnit své nároky v rámci nalézacího řízení před příslušným soudem.

Zvláštní část – úhrada splátek úvěrů prostřednictvím prodejní sítě SAZKA

 • Tato část tohoto reklamačního řádu upravuje problematiku vyřizování podání klientů Společnosti týkajících se úhrady splátek úvěrů prostřednictvím prodejní sítě SAZKA, u nichž nedojde k vyřízení podání přímo při poskytnutí této služby prostřednictvím prodejní sítě SAZKA (dále jen „Služba“). Pokud v této zvláštní části není stanoveno jinak, platí pro vyřízení podání dle této zvláštní části ustanovení obecné části tohoto reklamačního řádu.
 • Poskytování Služby prostřednictvím prodejní sítě SAZKA se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby Hotovostní platby - úhrady závazků zákazníků vůči společnosti Home Credit v prodejní síti společnosti SAZKA. K poskytnutí Služby dochází vložením hotovosti na platební účet k zaplacení závazku klienta vůči Společnosti.
 • Společnost SAZKA poskytuje Službu prostřednictvím terminálů v prodejní síti sběren společnosti SAZKA na základě sejmutí čárového kódu z platebního dokladu Společnosti nebo na základě platebního tiketu vyplněného klientem.

Oprávněnost reklamace

 • Podání je oprávněn učinit každý klient, pokud se domnívá, že společnost SAZKA neumožnila klientovi provést platební službu, a to splnit svůj závazek vůči Společnosti formou provedení úhrady splátky úvěru klienta vůči Společnosti prostřednictvím prodejní sítě SAZKA a podání nebylo vyřízeno již společností SAZKA přímo při poskytnutí Služby na prodejním místě společnosti SAZKA.
 • Za oprávněná podání se považují případy, kdy Služba nebyla klientovi řádně poskytnuta pro nedodržení dohodnutých podmínek nebo obecně závazných právních předpisů. Oprávněné podání zakládá nárok klienta na zjednání nápravy.
 • O oprávněnosti podání a o konkrétním způsobu jeho vyřízení rozhodne Společnost ve spolupráci se společností SAZKA.

Náležitosti podání

Nad rámec náležitostí podání specifikovaných v obecné části tohoto reklamačního řádu musí podání obsahovat:

 • předmět podání – informace, že nedošlo k uhrazení splátky úvěru prostřednictvím konkrétního prodejního místa společnosti SAZKA (včetně čísla smlouvy uzavřené mezi klientem a Společností),
 • systémový kód - sedmnáctimístný číselný kód uvedený na dokladu o úhradě splátky Společnosti (klient po úhradě dostává dva doklady – jeden k úhradě splátky Společnosti, druhý k úhradě transakčního poplatku ve výši 16 Kč, přičemž systémový kód je uveden pouze na dokladu o úhradě splátky Společnosti). Nemá-li klient systémový kód, uvede alespoň částku a termín úhrady.

Vyřízení podání

Podání musí být dostatečně určité pro to, aby bylo možné se jím zabývat. Podání musí obsahovat:

 • V případě, že na základě vyřízení podání Společnost zjistí, že Služba nebyla poskytnuta řádně a že nedošlo k úhradě závazku klienta vůči Společnosti, přestože klient předal společnosti SAZKA prostřednictvím obsluhy prodejního místa dostatečnou peněžní částku postačující k úhradě jeho závazku vůči Společnosti a zaplatil transakční poplatek za poskytnutí Služby, Společnost bude kontaktovat společnost SAZKA, která zajistí, aby došlo k úhradě závazku klienta vůči Společnosti s účinky včasného zaplacení, tj. bez prodlení na straně klienta.

Závěrečná část

Účinnost reklamačního řádu

 • Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. května 2015. Dnem účinnosti tohoto reklamačního řádu se ruší reklamační řád ze dne 16. dubna 2014.
Volejte
+420 542 100 100Kontaktyarrow-right
earphoneVolejte na mobil
+420 727 618 618Kontaktyarrow-right
envelopePište
Kontaktyarrow-right