Home Credit je připraven na oznámení klientů o využití ochranné doby…

Home Credit je připraven na oznámení klientů o využití ochranné doby

21. 04. 2020

ALE je třeba si uvědomit, že celková částka zaplacená klientem se navýší

Společnost Home Credit a.s. je plně k dispozici klientům, kteří jí oznámí, že využijí při splácení úvěrů ochrannou dobu v rámci mimořádných opatření souvisejících s šířením nového koronaviru. Společnost chápe, že aktuální situace je složitá, proto se bude snažit klientům pomoci i v případech, kdy některým z nich na využití ochranné doby podle nově přijatého zákona nárok nevznikne. Je ovšem nutné se ozvat včas a situaci řešit. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že využití ochranné doby neznamená odpuštění splátek. Povinnost zaplatit splátky úvěru se pouze odkládá na později.

Dlouhodobou filozofií společnosti Home Credit a.s. je individuální péče o klienty a snaha pomáhat jim řešit jejich životní potřeby, toto platí i v současné situaci. Klienti najdou všechny potřebné informace na webové stránce https://www.homecredit.cz/odklad, kde je připraven ke stažení i formulář oznámení o využití ochranné doby, případně je zde možno formulář vyplnit on-line. K dispozici jsou i kvalifikovaní pracovníci call centra, kteří dělají vše, co je v jejich silách.

V kritických okamžicích je možné kontaktovat také ombudsmana klientů společnosti Home Credit a.s., Miroslava Zborovského. Podle něj je v aktuální situaci důležité především komunikovat a ozvat se co nejdříve. „Platí dlouhodobé prohlášení, že když klient komunikuje, nenecháme ho v problémech. To znamená, že v odůvodněných případech klientům budeme vycházet vstříc i nad rámec zákona. V těchto případech však musíme postupovat podle platné legislativy a administrativa s takovými klienty tak bude náročnější.“

Pozor, při využití ochranné doby se navýší celková částka

Generální ředitel společnosti Home Credit pro Českou a Slovenskou republiku Luděk Jírů zároveň na klienty (nejen Home Creditu) apeluje, aby, pokud mohou, splátky platili, protože jde o odklad, a tak na konci zaplatí více. „Je důležité si uvědomit, že využití ochranné doby neznamená odpuštění úhrady splátek. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na dobu po skončení ochranné doby. Navíc je úvěr i v průběhu ochranné doby dále úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Pro spotřebitele je výše úroku omezena do výše základní úrokové repo sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů (v současné době tedy max. 9 % ročně). V důsledku tohoto úročení tak dojde k navýšení částky, kterou klient celkem zaplatí. Je nutné, důkladně zvážit finanční situaci a oznámení o využití ochranné doby podávat pouze v případech, kdy je finanční situace skutečně zhoršená a klient nemá finanční prostředky na úhradu splátek.“ K současné situaci dodává: „Samozřejmě jsme tu, abychom pomáhali našim klientům. Děláme řadu opatření, abychom je byli schopni i nadále obsluhovat, a to i v případě, že se situace se šířením koronaviru ještě zhorší.“

Délku ochranné doby určuje klient, který si může vybrat ze dvou možností – do 31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020.  

Oznámení o využití ochranné doby pod lupou podle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

1) Důležité informace o využití ochranné doby

Využití ochranné doby neznamená odpuštění úhrady splátek. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na dobu po skončení ochranné doby. Navíc je úvěr i v průběhu ochranné doby dále úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendáře – výše splátky zůstane nedotčena, takže dojde k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou zaplatí. U právnických osob se povinnost hradit úrok neodkládá, jsou povinné jej hradit v průběhu trvání ochranné doby. Klienti musí pro zachování pojistné ochrany hradit také úhradu za pojištění, a to buď průběžně v době ochranné doby, nebo na konci splátkového kalendáře. Konkrétní způsob úhrady bude záviset na typu pojistného produktu.

Pokud se finanční situace klientů zlepší a rozhodnou se v průběhu ochranné doby úvěr doplatit, musí spolu se zbývající jistinou úvěru uhradit i úrok a pojištění za dobu již uběhlé části ochranné doby, které klient dosud neuhradil, neboť jejich úhrada je zařazena až na konec splátkového kalendáře.

Využití ochranné doby se nepromítne negativně do úvěrových registrů a informace o jejím využití tak nebude mít v budoucnu vliv na případné další financování klienta.

2) Kdo může využít ochrannou dobu

Využít ochrannou dobu může každý, koho negativně finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Nezáleží na tom, zda se jedná o spotřebitele či o úvěr pro podnikání. Pro právnickou osobu však platí některé odchylky.

3) U jakého úvěru lze ochrannou dobu využít

Ochrannou dobu lze využít u úvěrů z úvěrových smluv uzavřených před 26. 3. 2020. Podmínkou je, že klient zároveň k tomuto datu nebyl v prodlení s úhradou splátky více než 30 dní.

Zákonné opatření v oblasti splácení úvěrů nevztahuje možnost využití ochranné doby na tzv. revolvingové úvěry, tj. úvěry ze smluv uzavíraných na dobu neurčitou s možností opakovaného čerpání úvěru.

Pokud Home Credit obdrží oznámení o využití ochranné doby u úvěru, který nesplňuje zákonem definované podmínky pro její využití, bude se i tak snažit najít řešení, jak svým klientům nad rámec zákona pomoci.

4) Kdy můžete ochrannou dobu využít

Ochranná doba trvá nejdéle do 31. 10. 2020, proto mohou klienti oznámit její využití nejpozději do 30. 9. 2020.

Prosíme klienty, aby brali v potaz, že ochranná doba začíná plynout až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nám oznámí, že chtějí ochrannou dobu využít. Pokud nám však využití ochranné doby oznámí alespoň 5 dní před datem splatnosti jejich splátky, odložíme nad rámec zákona také splátku, kterou mají klienti hradit v měsíci, ve kterém využití ochranné doby oznámí. Dříve splatné neuhrazené splátky však již nemůžeme odložit, pouze u nich k poslednímu dni předcházejícímu začátku ochranné doby přerušíme narůstání prodlení.

5) Jeden příklad místo slov

V dubnu, před splatností dubnové splátky, oznámíte, že chcete využít ochrannou dobu, odložíme i tuto splátku, a to bez účtování jakýchkoli poplatků a navyšování úroku. Toto odložení realizujeme zcela na naše náklady, neboť ochranná doba počíná až 1. května. Pokud splatnost takové splátky odložíme, do úvěrových registrů nebudeme oznamovat, že došlo k prodlení. Oznámíme pouze, že došlo k odložení dubnové splátky a dále k využití ochranné doby dle zákona.

V případě, že by klient ale v okamžiku oznámení neměl uhrazenou ani březnovou či dřívější splátku, a o odklad požádá až v dubnu před datem splatnosti této splátky, odložíme mu nad rámec zákona dubnovou splátku a na květnovou a následující splátky se uplatní ochranná doba do data dle výběru klienta. U dříve splatných splátek bude ale klient i nadále v prodlení. Je třeba je tedy co nejdříve zaplatit. Narůstání prodlení přerušíme v období od počátku ochranné doby do jejího konce (31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020). V případě, že by k úhradě nedošlo, budeme po skončení ochranné doby tyto splátky opět považovat za dlužné.