Home Credit | Pro lepší příběhy

ODHLASTE SI PAPÍROVÝ VÝPIS A VYHRAJTE TABLET NEBO MOBIL

Nechejte si měsíční výpisy ke své kartě posílat pouze e-mailem a my Vás zařadíme do soutěže o 5 tabletů a 5 mobilů. Konkrétně hrajeme o tyto modely:

 • tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6
 • smartphone Lenovo K5

VÝHERCI SOUTĚŽE O 5 TABLETŮ A 5 MOBILŮ

 • Karel Jirák, Ústí nad Labem
 • Marta Solařová, Karlovy Vary
 • Ivo Macharáček, Dolany u Olomouce
 • Jaroslava Cabáková, Prostřední Bečva
 • Jaromír Kalivoda, Klatovy
 • Lucie Koňaříková, Brno
 • Renáta Bolacká, Opava
 • Vladimíra Oprchalová, Brno
 • Kamil Třešnička, Praha
 • Jitka Poláčková, Tvarožná

Všem výhercům gratulujeme!

calendar-plus
globe
envelope_b

Pravidla soutěže

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 4401 (dále také „Organizátor“).

Soutěž bude probíhat v následujícím období

Začátek období: 1. 11. 2017

Konec období: 10. 12. 2017

Obecná ustanovení

1) Soutěže se mohou zúčastnit klienti Organizátora, kteří mají s Organizátorem uzavřenu smlouvu o revolvingovém úvěru a kteří si nechávají ze strany Organizátora zasílat pravidelný měsíční výpis ke svému revolvingovému úvěru výhradně papírovou formou, případně papírovou a současně elektronickou formou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.

2) Soutěže se mohou zúčastnit pouze klienti, kteří si v období trvání této soutěže změní prostřednictvím klientské linky nebo vyplněním formuláře na www.homecredit.cz/e-vypis způsob zasílání pravidelného měsíčního výpisu ke svému revolvingovému úvěru z papírové formy (příp. z papírové a současně elektronické formy) na elektronickou, tj. výpis bude klientovi nově zasílán výhradně prostřednictvím e-mailu.

3) Do soutěže je zařazen každý klient, který splňuje podmínky uvedené výše v bodě 1) a 2) této části pravidel soutěže. Pokud klient nemá zájem účastnit se soutěže, oznámí tuto skutečnost Organizátorovi prostřednictvím oznámení zaslaného na info@homecredit.cz.

4) V případě, že klient má s Organizátorem uzavřeno více smluv o revolvingovém úvěru, může se zúčastnit soutěže vícekrát, a to v závislosti na tom, u kolika svých smluv o revolvingovém úvěru si v období trvání soutěže změní formu zasílání pravidelného měsíčního výpisu z papírové formy (příp. z papírové a současně elektronické formy) na výhradně elektronickou. U každé smlouvy o revolvingovém úvěru lze změnit formu zasílání pravidelného měsíčního výpisu z papírové formy (příp. z papírové a současně elektronické formy) na čistě elektronickou pouze jednou za dobu trvání soutěže.

Výhry a jejich předání

1) Výhrou v soutěži je 5 tabletů Samsung Galaxy Tab E 9.6 a 5 mobilních telefonů Lenovo K5.

2) Výhry budou výhercům zaslány poštou doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. V případě, že dojde k vrácení zásilky zaslané výherci poštou, výhra v soutěži propadá bez jakékoli náhrady.

Určení výherce

1) Výherců v soutěži bude celkem 10 a budou určeni losováním, které proběhne dne 12. 12. 2017.

2) Výherci budou Organizátorem kontaktováni telefonicky, příp. formou sms na telefonním čísle uvedeném v úvěrové smlouvě a dále bude na webových stránkách www.homecredit.cz/soutez zveřejněno jméno a příjmení výherců, adresa (pouze město), na kterou byl Klientovi zasílán pravidelný měsíční výpis.

Ochrana osobních údajů

1) Klient poskytuje účastí v soutěži Organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem vyhodnocení soutěže.

2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla Organizátora.

Závěrečná ustanovení

1) Účastí v soutěži projevuje klient souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se všechna tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Nárok na výhru má pouze klient, který splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech soutěže.

2) Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči klientům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly soutěže a klienti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v pravidlech soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za vady výhry.

3) Klientům nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

4) Výhry v soutěži jsou osvobozeny od daně z příjmů dle platných právních předpisů. Výhru v soutěži nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je stanovena.

5) Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, tedy i výhrách v soutěži.

6) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena zveřejněním na www.homecredit.cz/soutez. Změna pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny.

7) Tato pravidla soutěže budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.homecredit.cz/soutez.

earphoneVolejte
+420 545 100 100Kontaktyarrow-right
envelopePište
Kontaktyarrow-right