542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Jediný úvěr, který se vám dokonale přizpůsobí

 • Bez oznamování si můžete snižovat splátky až na minimální úroveň.
 • Nebo si splátky i zvyšovat a tím ušetřit na úrocích.
 • Znovu použít peníze, které jste již splatili.
 • Kdykoliv předčasně doplatit úvěr zdarma.

Ukázkové příklady

Pokud potřebujete půjčit více než 100 000 Kč, vyzkoušejte naši Svobodnou půjčku
  Vyplňte si nezávaznou žádost a vše doladíme po telefonu:
  Požádejte telefonicky
  800 700 782
  Nebo vyplňte formulář

  Děkujeme

  Ve vámi zadaném čase vás bude kontaktovat náš operátor.

  Zadali jste nám tyto údaje:

  Zavřít

  Informace o zpracování osobních údajů v registrech SOLUS

  podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  Společnost Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Společnost HC se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.homecredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

  V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj společnost HC a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

  Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, z mého prohlížení či používání webových stránek obsahujících služby společnosti HC, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře, byly společností HC zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru mezi mnou a společností HC podle Žádosti, ověřování sdělených údajů u třetích osob, posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr společností HC. Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho poskytnutí, nebo ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta.

  Dále souhlasím, aby společnost HC sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336 a členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, Osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení Žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou společnosti HC, O2 Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

  Dále souhlasím, aby společnost HC předala mé osobní údaje v rozsahu rodné číslo a telefonní číslo společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 – Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a následně aby je společnost T- Mobile Czech Republic a.s., samostatně zpracovávala, a to za účelem vytvoření informací o mé platební schopnosti a tyto poté předala výhradně společnosti HC. Společnost HC je oprávněna předané údaje zpracovávat pouze za účelem posouzení mé Žádosti o úvěr a hodnocení mé schopnosti splácet úvěr či jiný závazek vůči společnosti HC a pro ochranu práv společnosti HC. Údaje poskytnuté ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nebudou sdíleny s dalšími subjekty. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.

  V případě, že do Žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.

  Dále souhlasím, že jakýkoliv můj telefonický rozhovor se společností HC může společnost HC nahrávat. Nahraný záznam telefonického rozhovoru může společnost HC uchovávat po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv společnosti HC a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, po dobu platnosti smlouvy o úvěru a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po uplynutí platnosti smlouvy může společnost HC (jako správce mých osobních údajů v záznamu obsažených) záznam využít pouze za účelem ochrany svých práv. Záznam může společnost HC použít zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, kterého budeme společnost HC nebo já účastníkem. Souhlasím, že moje osobní údaje, které jsem společnosti HC sdělil(a)a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, bude společnost HC držet po dobu a za účelem uchovávání a použití záznamu.

  Pro plnění povinností dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vaše osobní údaje uchováváme v případě žádosti o úvěr po dobu 1 roku ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta, a jestliže bude smlouva o úvěru uzavřena, je doba uchování 10 let od roku následujícího po ukončení smlouvy o úvěru.

  Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

  Souhlasím, aby společnost Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti HC v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, zpracovávala způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) za účelem:

  a) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,

  b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a

  c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

  Tento souhlas je udělen na dobu 6 kalendářních měsíců následujících po dni jeho udělení. Bude-li smlouva o úvěru uzavřena, platí poskytnutý souhlas po dobu trvání smlouvy o úvěru a dále po dobu dalších 4 kalendářních let následujících po úplném vyrovnání všech závazků z ní plynoucích. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Informačním Memorandem a že jsem byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.homecredit.cz nebo www.cncb.cz.

  Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

  Proč nám můžete důvěřovat i vy?

  • K ničemu se nezavazujete. Úvěr od Home Creditu můžete vrátit do 1 měsíce.
  • Jsme transparentní.Při sjednání úvěru budete přesně vědět, kolik zaplatíte.

  Při výši úvěru  Kč, počtu splátek vám při řádném splácení a splnění podmínek pro Bonus za rekonstrukci na každou splátku ve výši  Kč, budeme měsíčně přispívat  Kč. Díky tomuto bonusu budete moci platit měsíčně jen  Kč. Úrok  % p. a., RPSN  %, se pak sníží na  % p. a. a RPSN  %. Celková částka splatná spotřebitelem  Kč bude nižší o  Kč. Příklad je počítán ke dni poskytnutí a datu poslední splátky . Půjčka je na 12 — 84 měsíců. Max. RPSN 45 %.

  Důležité informace týkající se půjčky a jejího vyřízení

  Půjčit si můžete např. na vybavení domácnosti, ať už jde o nábytek nebo třeba stavební úpravy, různé řemeslnické práce nebo si můžete půjčit na nákup materiálu a nářadí potřebných k rekonstrukci.
  Pokud budete splátky hradit řádně a včas, doložíte nám, že jste alespoň 50 % půjčky použil na účel rekonstrukce a učiníte tak nejpozději do data 3. splátky, budeme Vám měsíčně přispívat na splátku a Vy tak budete hradit méně.
  Samotné přispívání na splátku začne hned po řádné úhradě první splátky.
  Kromě občanského průkazu a druhého dokladu, například řidičského průkazu nebo rodného listu, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy, nám do 3 měsíců od podpisu smlouvy doložíte doklady prokazující účel rekonstrukce alespoň na 50%.
  Doklady zašlete nejpozději do data 3. splátky buď:
  • písemně - na adresu naší společnosti v obálce společně s odstřiženým formulářem, který najdete v podmínkách, které Vám budou doručeny společně s úvěrovou smlouvou, nebo
  • e-mailem na adresu kompletace@homecredit.cz do jehož předmětu uvedete číslo Vaší úvěrové smlouvy.
  Faktura či daňový doklad musí být na Vaše jméno, pokud máte účtenku např. z hobby marketu, zajímají nás položky nákupu. Datum na dokladech nesmí být staršího data, než je datum poskytnutí půjčky.
  Informaci o bonusu najdete vždy v úvěrové smlouvě v kolonce „Bonusová akce“ a také v podmínkách pro získání bonusu, které Vám pošleme společně se smlouvou a kde je také uvedena i výše bonusu.
  Při splnění podmínek (řádná úhrada splátek a doložení účelu) Vám připíšeme bonus, který sníží výši vašich měsíčních splátek. Ponížené částky, které budete posílat pak uhradí celou půjčku, jako kdyby úroková sazba úvěru byla menší nebo rovna 9,9 % p.a.
  Detailní popis podmínek naleznete zde.
  O připsání Vás budeme informovat formou SMS, ve které se dozvíte částku, kterou Vám připisujeme.
  Pokud se opozdíte s úhradou u kteréhokoliv úvěru u naší společnosti o méně než měsíc, přijdete o bonus za aktuální období. Od další řádně uhrazené splátky však můžete bonus opět získat.
  V případě, že se zpozdíte o více než měsíc, ztrácíte nárok na výplatu bonusu úplně.
  Pro získání půjčky musíte být zletilá osoba, mít stálý zdroj příjmu a splňovat podmínky Home Credit a.s.
  Minimální částka, kterou vám můžeme půjčit, je 10 000 Kč. Nejvyšší 180 000 Kč.
  Ano, ale závisí na tom, kde máte trvalé bydliště. Pokud máte trvalé bydliště v ČR, naše nabídka půjčky platí. Máte trvalé bydliště na Slovensku? Požádejte o půjčku slovenský Home Credit.
  Bohužel vám nedokážeme obecně odpovědět. Zavolejte nám, nebo si nechte zavolat. Vaši situaci probereme a pokusíme se najít nejlepší řešení.
  Připravte si prosím dva doklady totožnosti. Jste-li občanem ČR, musí být jedním z těchto dokladů platný občanský průkaz. Dalším dokladem pak může být například řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, nebo zbrojní průkaz. Jestliže jste zaměstnaný, nebo OSVČ, připravte si údaje o firmě – přesný název, adresu, telefon a IČO. Pokud bychom potřebovali další doklad, domluvíme se přímo po telefonu.
  Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.
  Výši příjmu v žádosti o úvěr uvádíte, o případné nutnosti předložení potvrzení o příjmu vás budeme včas informovat.
  Za vyřízení půjčky neplatíte žádný poplatek, vyřízení půjčky je zdarma.
  Čerpání úvěru není vázáno na žádný účel, peníze můžete použít na cokoliv.
  Ano, pokud splňujete podmínky pro vstup do pojištění, můžete si při uzavírání úvěrové smlouvy zvolit Pojištění výdajů. Pojistné plnění z daného pojištění pak vyplatíme přímo vám a je jen na vás, jak jej použijete. Pokud vás to zaujalo, zjistěte si o pojištění výdajů víc.
  Kritériem pro poskytnutí úvěru není věk žadatele. Vyšší věk tedy neznamená, že byste automaticky úvěr nedostal/a. Důležité je mít stálý příjem, z něhož budete schopen/na pravidelně splácet, a splnění dalších podmínek dokazující vaši schopnost splácet.
  Zobrazit více otázek

  Co vás může zajímat poté, co si půjčku sjednáte

  Ano, půjčku můžete kdykoli předčasně splatit. Neplatíte za to žádné poplatky ani penále, předčasné splacení půjčky je zcela zdarma. Úroky platíte pouze do doby předčasného splacení. O předčasném splacení je nutné informovat naše Klientské centrum.

  V případě půjčky sjednané po telefonu vám peníze pošleme buď na bankovní účet vedený na vaše jméno, nebo si je jednoduše vyzvednete na poště. V případě online půjčky vám peníze pošleme na váš účet.
  Pokud vám podmínky půjčky z nějakého důvodu nebudou vyhovovat, můžete půjčku do jednoho měsíce od podpisu smlouvy vrátit, aniž byste za to zaplatil/a jakékoli sankce nebo úroky.
  Zajímají vás informace o půjčce? Zavolejte nám na telefonní číslo na této stránce. V případě, že jste náš zákazník, můžete zavolat na zákaznickou linku 542 100 100. Spojit se s námi můžete také e-mailem na info@homecredit.cz.

  Číslo účtu vám bohužel nemůžeme říct rovnou, aniž bychom věděli, proč jej potřebujete. Používáme jich totiž více – každý účet má jiný účel. Zavolejte nám prosím na klientskou linku 840 155 155 a my vám dáme číslo toho nejvhodnějšího.

  Adresa, kam nám můžete například zasílat podepsané smlouvy, je
  Home Credit a. s.
  Nové sady 996/25
  602 00, Brno