542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Svobodná půjčka

 • díky Svobodnému splácení si můžete klidně snížit polovinu splátek
  třeba až na polovinu
 • nemusíte o to nikde žádat nebo nám to předem oznamovat
 • tuto výhodu můžete využít již od druhé splátky
 • celková částka ke splacení zůstává stejná
Nastavte si výši půjčky v kalkulačce a zjistěte si orientační měsíční splátku

Nastavte si výši půjčky

Chci si půjčit

Na jak dlouho

Měsíční splátka
Můžete si ji snížit až na
a to až 
Celkem zaplatíte
Celková částka ke splacení zůstává stejná, i když si snižujete splátky. Prodlouží se jen celková doba splácení.
Požádejte telefonicky
800 700 781
Nebo vyplňte formulář

Děkujeme

Ve vámi zadaném čase vás bude kontaktovat náš operátor.

Zadali jste nám tyto údaje:

Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů v registrech SOLUS

podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. Společnost HC se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších Vašich osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení můžete kdykoli získat na www.homecredit.cz, a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

V případě, že registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj společnost HC a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem spotřebitele a spotřebitel má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, z mého prohlížení či používání webových stránek obsahujících služby společnosti HC, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře, byly společností HC zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru mezi mnou a společností HC podle Žádosti, ověřování sdělených údajů u třetích osob, posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr společností HC. Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho poskytnutí, nebo ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta.

Dále souhlasím, aby společnost HC sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336 a členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, Osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení Žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou společnosti HC, O2 Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

Dále souhlasím, aby společnost HC předala mé osobní údaje v rozsahu rodné číslo a telefonní číslo společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 – Chodov, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a následně aby je společnost T- Mobile Czech Republic a.s., samostatně zpracovávala, a to za účelem vytvoření informací o mé platební schopnosti a tyto poté předala výhradně společnosti HC. Společnost HC je oprávněna předané údaje zpracovávat pouze za účelem posouzení mé Žádosti o úvěr a hodnocení mé schopnosti splácet úvěr či jiný závazek vůči společnosti HC a pro ochranu práv společnosti HC. Údaje poskytnuté ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nebudou sdíleny s dalšími subjekty. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.

V případě, že do Žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.

Dále souhlasím, že jakýkoliv můj telefonický rozhovor se společností HC může společnost HC nahrávat. Nahraný záznam telefonického rozhovoru může společnost HC uchovávat po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv společnosti HC a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, po dobu platnosti smlouvy o úvěru a dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Po uplynutí platnosti smlouvy může společnost HC (jako správce mých osobních údajů v záznamu obsažených) záznam využít pouze za účelem ochrany svých práv. Záznam může společnost HC použít zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, kterého budeme společnost HC nebo já účastníkem. Souhlasím, že moje osobní údaje, které jsem společnosti HC sdělil(a)a které jsou obsaženy v telefonickém záznamu, bude společnost HC držet po dobu a za účelem uchovávání a použití záznamu.

Pro plnění povinností dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vaše osobní údaje uchováváme v případě žádosti o úvěr po dobu 1 roku ode dne, kdy byla žádost o úvěr zamítnuta, a jestliže bude smlouva o úvěru uzavřena, je doba uchování 10 let od roku následujícího po ukončení smlouvy o úvěru.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“)

Souhlasím, aby společnost Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401, (dále jen "HC") moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti HC v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, zpracovávala způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“) za účelem:

a) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,

b) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a

c) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI.

Tento souhlas je udělen na dobu 6 kalendářních měsíců následujících po dni jeho udělení. Bude-li smlouva o úvěru uzavřena, platí poskytnutý souhlas po dobu trvání smlouvy o úvěru a dále po dobu dalších 4 kalendářních let následujících po úplném vyrovnání všech závazků z ní plynoucích. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Informačním Memorandem a že jsem byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.homecredit.cz nebo www.cncb.cz.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

Proč nám můžete důvěřovat i vy?

 • K ničemu se nezavazujete. Půjčku můžete
  do měsíce zdarma vrátit.
 • Myslíme na vaše splátky.Abyste nezapomněli na první splátku, pošleme vám včas SMSku. Každou další vám v případě zájmu připomeneme
  e-mailem.
 • Jsme transparentní.Při sjednání půjčky budete přesně vědět, kolik zaplatíte.

Při výši úvěru , výši splátky , počtu splátek  a lhůtě splatnosti  je úrok  p. a., RPSN , celková částka splatná spotřebitelem .
Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí , datu první splátky  a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje .
Každá žádost o úvěr je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku.
Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací, včetně informací o registrech najdete na na www.solus.cz, www.cncb.cz a www.homecredit.cz.

Jak bonus funguje?

Sjednáte si půjčku

Zavolejte nám na uvedené číslo na webu nebo vyplňte formulář se žádostí o půjčku. Po odeslání vám zavolá náš operátor, který vás seznámí s bezplatnou službou Svobodné splácení a připraví vám půjčku na míru.

Ve své úvěrové smlouvě pak najdete o službě podrobné informace. První splátku je třeba uhradit v plné výši, řádně a včas. Již od následující splátky pak můžete službu zdarma využít.

Pošleme vám peníze

Pokud vás překvapí nečekané výdaje a nemůžete uhradit splátku v plné výši, můžete nám poslat třeba jen 1/2 smluvené částky. Své rozhodnutí nám nemusíte předem oznamovat ani nás žádat o svolení. Pokud je tedy vaše standardní splátka 1 000 Kč a vy pošlete jen 500 Kč, je to zcela v pořádku.

Službu můžete využít u 1/2 splátek své půjčky. Vždy, když službu využijete, pošleme vám nový splátkový kalendář s informací, kolikrát ještě můžete službu využít.

Pokud půjčku vrátíte včas,
neplatíte nic navíc

Za využití služby neúčtujeme žádný poplatek a celkově za půjčku nezaplatíte ani o korunu víc, než je uvedené ve vaší úvěrové smlouvě.

O neuhrazené části splátek se pouze prodlouží doba splácení.

Důležité informace týkající se půjčky a jejího vyřízení

Informaci o tom, že tuto službu můžete využít, najdete v úvěrové smlouvě. Součástí zásilky se smlouvou jsou i podrobné informace o tom, jak služba funguje.
V případě potřeby můžete poslat jen ½ splátky. Takto to můžete udělat u celé ½ splátek. Detailní popis podmínek naleznete zde.
Sníženou splátku můžete poslat kdykoliv od druhé splátky. První splátku je třeba zaplatit v plné výši.
Aby bylo vše v pořádku, stačí zaplatit alespoň ½ splátky. Nemusíte to nikomu oznamovat, nikam volat. Pokud je tedy vaše standardní splátka například 2 000 Kč a vy pošlete jen 1 000 Kč, je vše v pořádku.
Vaše další splátka se nijak nezvyšuje, zůstává taková, jak ji máte uvedenou ve splátkovém kalendáři. A vy můžete zaplatit v případě potřeby opět klidně jen ½ splátky. Takto to můžete udělat až u ½ splátek.
O neuhrazené části splátek se prodlouží doba splácení. Celková cena úvěru však zůstane nezměněná. Nezaplatíte tedy nic navíc.
Služba je pro vás připravena zcela zdarma. Nezaplatíte ani korunu navíc oproti naší původní dohodě v úvěrově smlouvě.
O přijetí Snížené splátky vás budeme informovat. Současně vám zašleme nový splátkový kalendář s informací, kolikrát ještě můžete službu využít.
V případě, že se na jakékoliv smlouvě u naší společnosti opozdíte se splátkou, nebudete moci službu dočasně využít. Splátky bude nutné hradit v plné výši.
Pokud na jakékoliv smlouvě u naší společnosti neuhradíte dvě a více po sobě jdoucích splátek, ztratíte nárok na využití služby natrvalo.
Ne, pro získání půjčky ručitele nevyžadujeme.
Výši příjmu v žádosti o úvěr uvádíte, o případné nutnosti předložení potvrzení o příjmu vás budeme včas informovat.
Za vyřízení půjčky neplatíte žádný poplatek, vyřízení půjčky je zdarma.
Čerpání úvěru není vázáno na žádný účel, peníze můžete použít na cokoliv.
Ano, pokud splňujete podmínky pro vstup do pojištění, můžete si při uzavírání úvěrové smlouvy zvolit Pojištění výdajů. Pojistné plnění z daného pojištění pak vyplatíme přímo vám a je jen na vás, jak jej použijete. Pokud vás to zaujalo, zjistěte si o pojištění výdajů víc.
Kritériem pro poskytnutí úvěru není věk žadatele. Vyšší věk tedy neznamená, že byste automaticky úvěr nedostal/a. Důležité je mít stálý příjem, z něhož budete schopen/na pravidelně splácet, a splnění dalších podmínek dokazující vaši schopnost splácet.
Zobrazit více otázek

Co vás může zajímat poté, co si půjčku sjednáte

Ano, půjčku můžete kdykoli předčasně splatit. Neplatíte za to žádné poplatky ani penále, předčasné splacení půjčky je zcela zdarma. Úroky platíte pouze do doby předčasného splacení. O předčasném splacení je nutné informovat naše Klientské centrum.

Změna výše splátky je možná pouze u smluv, u kterých byla uzavřena dohoda o možnosti změny výše a počtu splátek. V případě, že máte ve smlouvě sjednánu tuto možnost, kontaktujete prosím naše Klientské centrum. Naši operátoři s vámi projednají konkrétní postup snížení/zvýšení splátky. V ostatních případech změna splátky možná není.
V případě půjčky sjednané po telefonu vám peníze pošleme buď na bankovní účet vedený na vaše jméno, nebo si je jednoduše vyzvednete na poště.
Pokud vám podmínky půjčky z nějakého důvodu nebudou vyhovovat, můžete půjčku do jednoho měsíce od podpisu smlouvy vrátit, aniž byste za to zaplatil/a jakékoli sankce nebo úroky.
Zajímají vás informace o půjčce? Zavolejte nám na telefonní číslo na této stránce. V případě, že jste náš zákazník, můžete zavolat na zákaznickou linku 840 155 155. Spojit se s námi můžete také e-mailem na info@homecredit.cz.

Číslo účtu vám bohužel nemůžeme říct rovnou, aniž bychom věděli, proč jej potřebujete. Používáme jich totiž více – každý účet má jiný účel. Zavolejte nám prosím na klientskou linku 840 155 155 a my vám dáme číslo toho nejvhodnějšího.

Adresa, kam nám můžete například zasílat podepsané smlouvy, je
Home Credit a. s.
Nové sady 996/25
602 00, Brno