542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Podmínky pro navrácení 50 % úroků zpět

1) Klient na základě telefonátu nebo žádosti na internetu uskutečněných v období 9.5.2014 - 7.7.2014 uzavře úvěrovou smlouvu na produkt Telefonní půjčka nebo Online půjčka se společností Home Credit, a.s. (dále jen Společnost), a k poskytnutí úvěru dojde nejpozději 31.8.2014 (dále jen smlouva).

2) Klientovi vzniká nárok na vrácení 50 % zaplacených úroků (dále jen „bonus“) za předpokladu, že splácí a splácel všechny své závazky z úvěrových smluv poskytnutých mu společností Home Credit (dále jen „Společnost“) řádně a včas a dále že tento konkrétní úvěr bude Společnosti hrazen podle předem dohodnutého splátkového kalendáře (v případě změny splátkového kalendáře za dobu trvání smlouvy, může být klientovi vyplacen bonus nižší než 50 % skutečně zaplacených úroků). Bonus bude klientovi vyplácen postupně v průběhu splácení úvěru s tím, že Společnost vždy po každém roce splácení úvěru vyhodnotí splnění podmínek pro výplatu bonusu (roční interval vyhodnocení splnění podmínek platí i pro případ doplacení úvěru v průběhu tohoto intervalu).

3) V případě, že klient splňuje podmínky dle bodu 1, pak za každý rok splácení úvěru (12 po sobě jdoucích řádně uhrazených splátek) vzniká klientovi nárok na výplatu bonusu, jehož výše bude stanovena následujícím způsobem:

  • Za každou řádně uhrazenou splátku dle splátkového kalendáře vzniká klientovi nárok na bonus ve výši 50 % úroků, které je klient povinen uhradit dle splátkového kalendáře za celou dobu trvání smlouvy (tzv. celkové předepsané úroky), a počtu měsíců dohodnutého trvání smlouvy. Výše celkových předepsaných úroků a počet měsíců dohodnutého trvání smlouvy jsou posuzovány vždy podle stavu ke dni splatnosti splátky, za jejíž úhradu nárok na bonus vzniká.
  • Maximální výše vyplaceného bonusu je rovna 50 % skutečně zaplacených úroků za dobu trvání úvěrové smlouvy.

4) Výplata bonusu bude realizována připsáním k dobru úvěrového účtu vedeného Společností k platební (kreditní/úvěrové) kartě vydané Společností klientovi. Je-li platební karta v okamžiku vyhodnocování podmínek pro výplatu bonusu aktivní, bude bonus k dobru úvěrového účtu připsán nejpozději 4 měsíce po vyhodnocení splnění podmínek pro výplatu bonusu. Nedošlo-li dosud k aktivaci karty, je bonus připsán v měsíci následujícím po její aktivaci.

5) Společnost není povinna bonus poskytnout, pokud klient uvedl v žádosti o úvěr nepravdivé údaje. Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokud není možno klientovi kartu zaslat v důsledku odvolání souhlasu s oslovováním nabídkou obchodu a služeb.

6) V případě, že klient je v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek držitelem více platebních karet vydaných Společností, připíše Společnost na základě vlastního rozhodnutí bonus na úvěrový účet vedený k některé aktivní platební kartě.

7) V případě, že klient v okamžiku vyhodnocení splnění podmínek nemá se Společností uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru, na základě níž je Společnost oprávněna zaslat klientovi kartu, Společnost je oprávněna poskytnout bonus jiným než výše uvedeným způsobem.

8) Nárok na čerpání bonusu zaniká, pokud klient částky bonusu, které mu byly připsány Společností na jeho úvěrový účet, nevyčerpá nejpozději do 12 měsíců ode dne připsání, resp. ode dne zaslání výzvy k aktivaci neaktivní karty pro možné připsání bonusu, nemá-li klient žádnou aktivní kartu, na kterou by bylo možné bonus připsat. Nevyčerpané částky mohou být po uplynutí uvedených 12 měsíců z úvěrového účtu odepsány.

9) Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení bonus poskytnout i jiným než výše uvedeným způsobem, či i v případě, že klient nesplní některou podmínku pro její poskytnutí.