542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Podmínky zasílání nabídek

Přečtěte si více o podmínkách zasílání obchodních nabídek.
Pokud si již nadále nepřejete abychom vám tyto nabídky posílali,
můžete je kdykoliv zrušit.

Osobní údaje poskytuje klient, který má zájem o poskytnutí finanční služby správcem osobních údajů.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“).

Souhlasím, aby moje osobní údaje, včetně rodného čísla (dále jen "Osobní údaje"), poskytnuté společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen "HC") v souvislosti s mou žádostí o úvěr od společnosti HC (dále jen "Žádost") nebo získané společností HC v souvislosti s Žádostí, a to i od třetích osob, z mého prohlížení či používání webových stránek obsahujících služby společnosti HC, včetně údajů o webovém prohlížeči, IP adrese, navštívené webové stránce či o postupu při vyplnění formuláře, byly společností HC zpracovávány, tj. získávány, shromažďovány, ukládány na nosiče informací, zpřístupňovány, vyhledávány, používány, předávány, uchovávány, tříděny, blokovány a likvidovány v souladu se ZOOU za účelem jednání ve věci uzavření smlouvy o úvěru mezi mnou a společností HC podle Žádosti, ověřování sdělených údajů u třetích osob, posouzení mé úvěruschopnosti a vedení evidence žadatelů o úvěr společností HC. Souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí.

Dále souhlasím, aby společnost HC sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336, a ostatními členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, Osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení Žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestného činu, a údaje o způsobu využívání produktů, které mi poskytli či poskytnou společnosti HC, O2 Czech Republic a.s. nebo členové skupiny PPF. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) kalendářních měsíců následujících po dni jeho poskytnutí a v případě, že bude smlouva o úvěru uzavřena, do uplynutí deseti (10) kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o úvěru nebo ke splacení všech mých závazků, které ze smlouvy o úvěru vyplývají; přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.

V případě, že do Žádosti vyplním mobilní číslo předplacené služby, výslovně prohlašuji, že jsem účastníkem tohoto telefonního čísla.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů jsou uvedeni na www.homecredit.cz. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné. Potvrzuji, že jsem si vědom(a), že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mám práva podle § 21 ZOOU, zejména právo požádat společnost Home Credit a.s. nebo zpracovatele Osobních údajů uvedeného výše o sdělení, jaké osobní údaje o mě zpracovává, k jakému účelu, pro koho a jakým způsobem, a pokud se domnívám, že jejich zpracování je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo se zákonem, zejména jsou-li moje osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat o vysvětlení nebo odstranění tohoto stavu, především blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

 • Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu platnosti Vašeho souhlasu, to je po dobu 100 dní ode dne jejich poskytnutí.
 • Souhlas k zasílání nabídek produktů a služeb lze odvolat kdykoliv. Pro další informace o možnosti odvolání souhlasu platí ustanovení úvěrových podmínek.
 • Zasílání nabídky produktů a služeb a další marketingové účely, včetně vyhodnocování marketingových aktivit.

Příjemci osobních údajů

 • Zpracovatelé osobních údajů, které používáme dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zpracovatelé osobních údajů

 • Systémové zpracování osobních údajů: Home Credit International a.s., Praha, IČO 60192666; FBL Services, spol. s r.o., Praha, IČO 25149431; SAS Institute ČR, s.r.o., Praha, IČO 26122529, Společnost pro informační databáze, a.s., Praha, IČO 26118513;
 • Osoby spolupracující při zpracování korespondence a telemarketingu: 5 P Agency, spol. s r.o., Brno, IČO 60730838; Česká pošta, s. p., Praha, IČO 47114983; Vlastislav Dvořák, Brno, IČO 40378161; Mediaservis. S.r.o, Praha, IČO 241 97 360, MediaCall, s.r.o., Praha, IČO 24198013; Comdata Czech a.s., Praha, IČO 26418037; Crystal Call, s.r.o., Zlín IČO 29298415, COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o., Praha, IČO 26689511;
 • Odchylky od výše uvedeného mohou být dohodnuty smluvně.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.
 • Klient poskytující údaje má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i o další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
 • Informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.homecredit.cz.
 • Případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.