Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Etický kodex

Vztahuje se na prodejce, kteří uzavírají úvěrové smlouvy v zastoupení společnosti Home Credit a.s. formou přímého prodeje. Cílem je stanovení zásad, jimiž se prodejci musí řídit při vykonávání své prodejní činnosti.

PŘÍMÝ PRODEJ

Uzavírání smluv na dodávku zboží a služeb přímo u spotřebitelů v domácnostech, na pracovištích, na předváděcích akcích a na jiných místech než ve stálých obchodních provozovnách mimo obchodní sítě, obvykle za pomoci vysvětlení a předvedení zboží nebo služeb přímým prodejcem.

PŘÍMÍ PRODEJCI

Osoby, které provádějí nabídku a prodej zboží a služeb systémem přímého prodeje.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Základní zásady, které jsou přímí prodejci povinni dodržovat při uzavírání obchodů formou přímého prodeje, jsou korektní jednání vůči spotřebitelům a ochrana oprávněných zájmů spotřebitele, což zahrnuje zejména následující pravidla:

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Před započetím jednání přímý prodejce bez požádání prokáže klientovi svou totožnost a také totožnost toho, za koho případně jedná a objasní účel své návštěvy. Klientovi dále jasně sdělí, že poskytovatelem úvěru je společnost Home Credit a.s., v jejímž zastoupení prodejce financování prodeje úvěrem nabízí.

PRAVDIVÉ INFORMACE

Prodejce bude klienta vždy pravdivě informovat o všech skutečnostech, které jsou podstatné pro rozhodnutí klienta, zejména o podmínkách sjednání úvěru od společnosti Home Credit a.s. na financování nabízeného zboží.

FORMULÁŘ

Prodejce předá klientovi písemný formulář návrhu úvěrové smlouvy společnosti Home Credit a.s., bude klientovi nápomocen při jeho vyplňování a zodpoví pravdivě, úplně a srozumitelně otázky klienta týkající se vyplňovaného formuláře.

POSKYTNUTÍ ČASOVÉHO PROSTORU

Prodejce poskytne klientovi dostatečný čas na prostudování formuláře úvěrové smlouvy a úvěrových podmínek.

REKLAMA

Propagační letáky, reklamní materiály nebo oslovení klienta formou poštovní zásilky s nabídkou financování zboží nebo služeb úvěrem poskytovaným společností Home Credit musí obsahovat celé obchodní jméno a sídlo společnosti Home Credit a.s. a nesmí obsahovat tvrzení nebo ilustraci, která by byla klamavá nebo nepravdivá.

RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ

Osobní nebo telefonní kontakty s klienty budou přímí prodejci navazovat vhodným způsobem a ve vhodném čase, aby nedošlo k obtěžování. Pokud o to zákazník požádá, přímý prodejce okamžitě předvádění nebo prezentaci produktu přeruší.

POCTIVOST

Přímí prodejci nebudou zneužívat důvěry zákazníků, budou respektovat jejich obchodní nezkušenost a nebudou využívat stáří a nemoc zákazníků nebo jejich jazykové bariéry. Přímí prodejci nebudou nutit zákazníka k takové koupi, kterou by učinil pouze proto, aby vyhověl přímému prodejci nebo aby ukončil předvádění nabízeného produktu.

ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY FINANCOVANÉ ÚVĚREM

Výklad a předvádění nabízených produktů musí být přesný a úplný.

Prodejce zajistí, aby zákazníkova objednávka byla vyřízena řádným a vyčerpávajícím způsobem a ve stanovenou dobu.

V objednávkovém formuláři nebo jiné přiložené dokumentaci budou jasně formulovány záruční podmínky, podrobnosti i omezení týkající se servisu, obchodní jméno a sídlo společnosti poskytující záruku, záruční lhůta a nápravná opatření poskytnutá kupujícímu.

Prodejce nebude používat srovnávání, které by mohlo být zavádějící a které je neslučitelné s principy poctivé soutěže. Při výběrucharakteristických vlastností produktu se nebude prodejce chovat nečestně a prezentace bude založena na faktech, která mohou být řádně doložena.

Prodejce nesmí

přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí,

tvrdit nebo vytvářet dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba financované úvěrem jsou dovolené, mají atesty a schválení, i když tomu tak není,

nepravdivě prohlašovat, že výrobek nebo poskytnutá služba financované úvěrem může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení,

vytvářet dojem, že spotřebitel nemůže opustit místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy,

osobně navštívit spotřebitele v jeho bydlišti za účelem nabídek, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se,

opakovaně činit spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku,

požadovat na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal,

prohlašovat, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci,

vytvářet klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje nebo pro získání výhry či výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo jiné výdaje.